CupSell.pl PomocKontaktbiuro@cupsell.pl801 007 141
Gesek

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, iż przysługują mi autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych i graficzno-słownych, które zamieściłem w serwisie internetowym cupsell.pl.Oświadczam, iż wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w serwisie cupsell.pl stanowią przejaw mojej własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Oświadczam, iż wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w serwisie cupsell.pl nie naruszają praw osób trzecich.Poprzez zamieszczenie w serwisie internetowym cupsell.pl asortymentu z umieszczonym na nim wzorem graficznym lub słowno-graficznym udzielam CUPSELL Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grottgera 6A/ 15, 60-757 Poznań, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513284, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przeze mnie w serwisie internetowym cupsell.pl (licencja) na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)      w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie "b" powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu cupsell.pl, w szczególności zapisami dotyczącymi zasad naliczania i wypłaty honorarium za udzielenie licencji na rzecz spółki CUPSELL Spółka z o.o.